MENU

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Majlis Daerah Jelebu

PROSEDUR PERMOHONAN PREMIS

(GERAI/AKED/PASAR)

Syarat-syarat Permohonan

1

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang permohonan lesen iklan. Borang boleh didapati di kaunter pelesenan, Majlis Daerah Jelebu atau muat turun dari laman sesawang MDJ.

2

Bayaran proses sebanyak RM 12.00 akan dikenakan semasa menyerahkan permohonan.

3

Borang permohonan akan diproses dan panggilan temuduga akan diadakan dari semasa ke semasa sekiranya terdapat kekosongan unit premis.

4

Bagi permohonan yang berjaya, surat tawaran akan dikeluarkan berserta dengan syarat-syarat penyewaan.

5

Pemohon hendaklah mengembalikan Borang Akuan Terima dan menjelaskan bayaran yang berkaitan dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat tawaran dikeluarkan.

6

Kegagalan mengembalikan Borang Akuan Terima dan menjelaskan bayaran mengikut tempoh yang diberikan akan menyebabkan surat tawaran terbatal dan tawaran baru akan dikeluarkan kepada pemohon kedua yang berjaya.

Dokumen Yang Diperlukan

1

Satu keping gambar berwarna berukuran passport.

2

Salinan kad pengenalan pemohon.

3

Salinan bil cukai taksiran terbaru yang telah dijelaskan. (Jika berkenaan)

4

Salinan pendaftaran perniagaan (SSM).

5

Salinan resit bayaran pemeriksaan alat pemadam api.

6

Salinan sijil pemeriksaan kesihatan/suntikan (Typhoid) yang sah untuk pelesen dan pembantu (Perniagaan makanan & minuman sahaja).

7

Salinan sijil kursus asas pengendalian makanan yang sah (Perniagaan makanan & minuman sahaja).

8

Visual iklan berwarna bersaiz  A4. (Jika berkenaan)

SYARAT-SYARAT AM PENYEWAAN PREMIS

MAJLIS DAERAH JELEBU

1.

Penyewa hendaklah menjalankan  perniagaan yang diluluskan oleh Majlis Daerah Jelebu sahaja. Sebarang perubahan dan tambahan kepada jenis perniagaan hendaklah mendapat kelulusan bertulis Majlis Daerah Jelebu terlebih dahulu.

2.

Penyewa dikehendaki membayar deposit sewaan sebanyak 3 bulan nilai sewaan.

3.

Premis ini tidak boleh ditukar milik, disewakan atau dipajakkan kepada pihak lain. Majlis Daerah Jelebu akan menarik balik sewaan sekiranya terbukti penyewa tidak menjalankan perniagaan sendiri.

4.

Sebarang binaan, pindaan atau tambahan adalah tidak dibenarkan kecuali mendapat kebenaran bertulis dari Majlis Daerah Jelebu dan segala penambahan dan ubahsuaian akan menjadi harta modal Majlis Daerah Jelebu.

5.

Hendaklah sentiasa menjaga kebersihan bangunan, longkang dan kawasan sekitar bangunan. Sebarang tambahan keceriaan adalah dialu-alukan.

6.

Menanggung segala perbelanjaan membaiki atau mengganti kerosakan pada premis tersebut akibat perbuatan sengaja atau kecuaian penyewa atau pekerja-pekerjanya.

7.

Sekiranya penyewa tidak menjalankan perniagaan satu (1) bulan dari tarikh tawaran pernyewaan atau menghentikan perniagaan 3 bulan berturut-turut, Majlis Daerah Jelebu boleh menamatkan penyewaan dan membatalkan lesen tanpa mengeluarkan sebarang notis. Walaubagaimanapun adalah menjadi tanggungjawab penyewa untuk membayar segala bayaran yang masih tertunggak kepada Majlis Daerah Jelebu.

8.

Penyewaan ini boleh ditamatkan oleh mana-mana pihak dengan memberi sekurang-kurangnya satu (1) bulan notis bertulis kepada pihak yang satu lagi.

9.

Semasa penyerahan semula premis ini  kepada Majlis Daerah Jelebu, premis mestilah berada dalam keadaan yang baik.

10.

Menyediakan dan memperbaharui tempoh hayat alat pemadam api dan disahkan  oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Jelebu.

11.

Dilarang untuk dijadikan tempat kediaman atau tempat simpanan barang (stor).

12.

Perniagaan hendaklah dibuka sekurang-kurangnya 6 hari dalam seminggu kecuali dengan alasan yang munasabah dan mendapat kebenaran bertulis Majlis Daerah Jelebu.

13.

Penyewa mestilah menjelaskan bayaran sewaan gerai tersebut pada atau sebelum 7 haribulan setiap bulan.

14.

Menandatangani perjanjian sewa premis.